Categories
ข่าวทั่วไป

เรียนต่อ ในแคนาดา ในฐานะนักเรียนนานาชาติ

สมัครเรียนต่อ ในแคนาดา ในฐานะนักเรียนต่างชาติ ยื่นวีซ่านักเรียน และหางานทำให้ระหว่างเรียนต่อ แคนาดา

การเตรียมตัวเรียนต่อในแคนาดา
– จดรายชื่อสถาบันในแคนาดาที่รับนักศึกษาต่างชาติ
– เตรียมเอกสารสำหรับการสมัครเรียนต่อในฐานะนักเรียนต่างชาติ
– เรียนสาขาที่สนใจและเลือกสถาบันที่จะสมัครเรียน
– แต่ละเขตของแคนาดามีระบบการศึกษาที่บริหารแยกต่างหากจากกัน
– ค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียนต่อ การต่อวีซ่าในแคนาดา ประกันสุขภาพ และค่าเช่าที่พัก

การขอวีซ่าเพื่อเรียนต่อ ในแคนาดา
– การเรียนต่อในแคนาดาในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน ไม่ต้องขอวีซ่า
– การเรียนในระดับปฐมศึกษาหรือต่ำกว่าไม่ต้องขอวีซ่า
– นอกเหนือจากนี้ให้ทำการขอวีซ่าก่อนเดินทางมาเรียนต่อ ที่แคนาดา
สนใจติดต่อได้ 24 ชม.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *